азот изотопының ядросы нейтронды қармауы нәтижесінде белгісіз элемент пен a-бөлшек пайда болады: . Осы белгісіз элементті анықтаңыз.B) 8 страница

Электрмагниттік энергия ағыны тығыздығының векторы (Умов-Пойнтинг векторы):D)

Электромагниттік индукция құбылысын үшін Фарадей

Электромагниттік сәуле шығарудан туындайтын жартылай өткізгіш немесе диэлектрик ішіндегі электрондардың сыртқа ұшып шықпай байланысқан күйден еркін күйге өтуі ... деп аталады.E) ішкі фотоэффект

Электромагниттік сәуленің әсерінен заттың электрондарды шығаруы … деп аталады.D) сыртқы фотоэффект

Электромагниттік толқындағы , және векторлары бір – біріне қатысты қалай орналасады:B) , және өзара перпендикуляр

Электромагниттік толқынның , және векторлары бір-біріне қатысты қалай орналасқан?D) , және өзара перпендикуляр

Электрон 5,4*10-24 кг*м/с-ке тең импульске ие болса азот изотопының ядросы нейтронды қармауы нәтижесінде белгісіз элемент пен a-бөлшек пайда болады: . Осы белгісіз элементті анықтаңыз.B) 8 страница, бұл электрон үшін де Бройль толқынының ұзындығы қанша болады?(h=6,63×10-34 Дж×с).A) 1,23*10-10м

Электрон бiртекті магнит өрiсiнде шеңбер бойымен қозғалады. Электронның жылдамдығын 2 есе өсiргенде, оның айналу периоды қалай өзгередi?E) өзгермейдi

Электрон импульсінің моментін кванттау ережесін көрсетіңіз.E)

Электрон магнит өрiсiнің магнит индукциясы векторына параллель ұшып келеді. Магнит өрiсiнде электрон қалай қозғалады?A) инерция бойынша

Электрон магнит өрiсiнің магнит күш сызықтарымен сүйiр бұрыш жасап ұшып енген. Электронның магнит өрiсiндегі қозғалысы қандай болады?E) спираль бойымен

Электрон магнит өрiсiнің магнит күш сызықтарына перпендикуляр бағытта ұшып енген. Электронның магнит өрiсiндегі азот изотопының ядросы нейтронды қармауы нәтижесінде белгісіз элемент пен a-бөлшек пайда болады: . Осы белгісіз элементті анықтаңыз.B) 8 страница қозғалысы қандай болады?C) шеңбер бойымен

Электрон магнит өрісіне магнит индукциясы векторына параллель ұшып кіреді. Магнит өрісінде электрон қалай қозғалады?E) инерция бойынша

Электрон магнит өрісіне магнит күш сызықтарымен сүйір бұрыш жасап ұшып кірген. Электронның магнит өрісінде қозғалысы қандай болады?A) Спираль бойымен.

Электрон магнит өрісіне магнит күш сызықтарына перпендикуляр ұшып кірген. Электронның магнит өрісінде қозғалысы қандай болады?A) Шеңбер бойымен.

Электрон терең потенциалды “шұңқырда” орналасқан болса, электронның потенциалдық энергиясы қанша болады?D) 0Электрон терең потенциалды шұңқырда тұр. Электронның потенциалды энергиясы неге тең?D азот изотопының ядросы нейтронды қармауы нәтижесінде белгісіз элемент пен a-бөлшек пайда болады: . Осы белгісіз элементті анықтаңыз.B) 8 страница)

Электрондар үшінші орбитада тұрса, онда сутегі атомы әртүрлі энергиялары бар қанша квантты шығара алар еді?C) 3

Электрондардың кадмийден шығу жұмысы 4,08 эВ-ке тең. Фотоэлектрондардың максимал энергиясы 4,08 эВ-ке тең болуы үшін, кадмийге түсетін фотон энергиясы қандай болуы керек?E) 8,16 эВ

Электрондық шашырау үшін Dlmax максимал комптондық ығысу неге тең(lк=2,43×10-12м)?E) Dlmax= 4,86 пм

Электронның атомдармен соқтығысу кезінде Франк және Герц тәжірибесі ... көрсетеді.C) энергияның белгілі порциясын ғана беретіндігі

Электронның вакуумды фотоэлементтің(катод) бетінен шығу жұмысы 2 эВ, ал фотон энергиясы 6,7 эВ болса, онда электронның максимал энергиясын табыңыз азот изотопының ядросы нейтронды қармауы нәтижесінде белгісіз элемент пен a-бөлшек пайда болады: . Осы белгісіз элементті анықтаңыз.B) 8 страница.A) 4,7 эВ

Электронның қозғалғыштығы 0,07 мм2/Вс болса, оның кернеулігі 2 В/м өрістегі жылдамдығы қандай? Жауапты БХ жүйесінде беріңіз:B) 1,4∙10-7

Электронның металдан шығу жұмысы 4,6 эВ болса, онда фотонның қандай минималды энергиясында фотоэффект құбылысы байқалады?B) 4,6 эВ

Электронның сутегі атомын иондауға қажет минимал жылдамдығы қандай болу керек?(Сутегі атомының иондану потенциалы U1=13.6 B, электронның массасы 9,1*10-31 кг, электронның заряды 1,6*10-19 Кл)B) 2,18 Мм/с

Электронның электронды-сәулелік түтіктегі қозғалысы кезіндегі импульсының анықталмағандығы Dpх=5×10-27 кг×м/с. Электронның координатасының анықталмағандығын бағалаңыз(m » 10-30 кг, » 10-34 Дж азот изотопының ядросы нейтронды қармауы нәтижесінде белгісіз элемент пен a-бөлшек пайда болады: . Осы белгісіз элементті анықтаңыз.B) 8 страница × с):A) Dх » 10-8 м

Энергетикалық жарқырағыштығын 16 есе арттыру үшін, абсолют қара дененің термодинамикалық температурасын қанша есе өсіру керек?E) 2

Энергетикалық жарқырағыштығын 4 есе арттыру үшін, абсолют қара дененің термодинамикалық температурасын неше есе өсіру керек?A)

Энергиясы сутегі атомының күйі, қандай жағдайға сәйкес келеді?D) атом иондалған

Энергиясы 6×10-19 Дж-ға тең фотон импульсі қандай болады?B) 2×10-27 кг×м/с

Энергиясы Е=1,6×10-13 Дж бөлшек үшін де Бройль толқынының жиілігі неге тең?B) 2,4Һ1020 Гц

Энергиясы Е0 болатын негізгі күйден энергиясы Е1 болатын қозған күйге өткенде сутегі атомы қандай жиіліктегі фотонды ж азот изотопының ядросы нейтронды қармауы нәтижесінде белгісіз элемент пен a-бөлшек пайда болады: . Осы белгісіз элементті анықтаңыз.B) 8 страницаұтады?C)

Энергиясы потенциалдық тосқауылдың биіктігінен төмен бөлшектің барьерден өтуі... деп аталады:A) туннельдік эффект

Юнг тәжірибесінде толқын ұзындығы 0,6 мкм монохромат жарықпен бір-бірінен 0,3 мм қашықтықта тұрған екі саңылау жарықтандырылған. Интерференциялық жолақтың ені 1 мм-ге тең болғандағы саңылаудан экранға дейінгі қашықтықты анықтаңыз.D) 0,5 м

Ядродағы нуклондар арасында әсерлесу не деп аталады?C) «күштің әсерлесу

Ядродағы нуклондардың арасында әсерлесудің қай түрі байқалады?C) күшті

Ядролық реакция кезінде қандай бөлшек пайда болады?A) нейтрон

Ядролық реакция азот изотопының ядросы нейтронды қармауы нәтижесінде белгісіз элемент пен a-бөлшек пайда болады: . Осы белгісіз элементті анықтаңыз.B) 8 страница нәтижесінде қандай элементтің ядросы пайда болады?B)

Ядролық реакцияны символдар арқылы жазғанда х әрпімен белгіленген бөлшектің массалық саны А неге тең болады?E) 7

Ядроны жеке нуклондарға ыдырату үшін қажет энергия … деп аталады.E) ядроның байланыс энергиясы

Ядроның байланыс энергиясының формуласын көрсетіңіз:B) { [ZҺ mp +(A-Z)Һmn]–mЯ}Һc2

Ядроның меншікті байланыс энергиясы(Ебай/А) массалық А санмен қалай байланысқан?D) A=40 60-қа дейін артады да содан кейін кемиді

Дата добавления: 2015-11-04; просмотров: 2 | Нарушение авторских прав


documentaeuevsj.html
documentaeufdcr.html
documentaeufkmz.html
documentaeufrxh.html
documentaeufzhp.html
Документ азот изотопының ядросы нейтронды қармауы нәтижесінде белгісіз элемент пен a-бөлшек пайда болады: . Осы белгісіз элементті анықтаңыз.B) 8 страница